Sillamäe Huvi-ja Noortekeskuse Ulei tantsugrupi tüdrukutele rahvariiete soetamine

Projekti toetavad: Eesti Kultuurkapital (Rahvakultuuri Sihtkapital)

Kestvus: 01.10.2012-01.01.2013

Sihtgrupp: SHNK Ulei tantsuosakonna õpilased

Projekti eesmärk:
- tellida Sillamäe Huvi-ja Noortekeskuse ULEI tantsugrupi tüdrukutele 12 rahvariiete komplekti, et nemad saaksid tutvustada eesti kultuuri nii linna elanikele, kui ka linna külalistele, samas aga teiste riikide külalistele, esinedes erinevatel üritustel ka väljaspool Eestit.

Tulemused:
Jõhvi rahvariiete 12 seelikut ja pärge on valmistamise protsessis ning 01.-aprilliks saabuvad meie asutusse ning kohe võetakse kasutusse.

Kodu, kus unistused täituvad

Projekti toetavad: Hasartmängumaksu Nõukogu (Haridus-ja Teadsministeerium)

Kestvus: 26.11.2012-01.01.2013

Sihtgrupp: Projekti otseseks sihtgrupiks on 10.-18.-aastased noored, kes võtavad osa Sillamäe Huvi-ja noortekeskuse Ulei huviringide või õppegruppide tööst ja Narva Laste Loomemaja õpilased, kokku umbes 70 inimest. Kaudseks sihtgrupiks on Sillamäe ja Narva linna noored vanuses 7-19, kes tahavad sisukalt veeta oma vaba aega huviringides või õppegruppides.

Eesmärgid:
- noorte algatusvõime arendamine ja noorte aktiviseerimine noorteürituste planeerimisel ja läbiviimisel
- laste ja noorte vaba aja planeerimis-ja sisustamisvõimaluste tutvustamine( erinevad laagrid, programmid, projektid jms ) laiemale auditooriumile
- noorteürituste (loominguline õhtu "Peaaegu kursusekaaslased", näitus "Minu harrastuste maailm", arutlusfoorum "Igaühel peab olema kodu, kus unistused täituvad" ) korraldamine huvihariduse ja -tegevusega tegelevate noorte poolt
- huvihariduse ja -tegevuse populariseerimine Ida-Virumaal

Tulemused:
Projektis osales 67 noort Sillamäe Huvi-ja Nortekeskusest Ulei ja Narva Laste Loomemajast vanuses 8-19 aastat. Aktiivset tuumikut moodustasid noored vanuses 13-18, kokku 30 inimest, kes tegelesid ürituste kava planeerimisega ja ürituste läbiviimisega pedagoogide ja ringijuhtide juhendamisel.
Loe edasi...

Tantsuteatri kostüümid oma kätega

Projekti toetavad: Eesti Noorsootöökeskus Konkurss „Varaait“

Kestvus: juuni 2012-oktoober 2012

Sihtgrupp: Käsitöö, Õmblustunnid ning Nahadisain huviringide õpilased, tantsukooli õpilased.

Eesmärgid:
1. Soetada uusi õppevahendeid (õmblusmasinad) ja selle kaudu kaasajastada huviharidust, mitmekesistada huvikooli õppekava täitmist ja toetada vähemate võimalustega noorte osalust noorsootöös
2. Kaasajastada tarbekunsti valdkonnaga seotud huviringide (Nahadisain, õmblustunnid, käsitöö, kunstiklassid) sedameid ja vahendeid, uue tehnoloogia kasutuselevõtuga kaasajastada huviharidust ja luua paremaid tingimusi loomingulisuse arendamiseks.
3. Uute soetuste abil motiveerida õpilasi kasutama uusi võimalusi erinevate tehnikate omandamisel ja täiustamisel, mitmekesistada seeläbi õppekavade täitmist ning arendada õpilastel meeskonnatöö oskusi ja ettevõtlikkuse algatusi.
4. Näidata huvihariduse erinevaid võimalusi noorte potentsiaali realiseerimiseks, sõltumata noorte sotsiaalsest olukorrast, füüsilisest puudest vms. (loovuse ja ettevõtlikuse arendamine, algatusvõime toetamine, vähemate võimalustega noorte noorsootöös osaluse toetamine).

Tulemused:
1. tarbekunsti ala huviringide ja õpperühmade klassid on varustatud kaasaegsete seadmetega, mis võimaldab kasutada erinevaid õmblustehnikaid ja kostüümide valmistamise tehnikaid – kaasajastatud huviharidus ja mitmekesistatud õppekava täitmine.
2. Õpilased ja huviringides osalejad on saanud võimaluse viia ellu rohkem uusi ideid tänu uutele tehnikatele ja seadmetele – mitmekesistatud on õppekava täitmist.

Lőimitud jőuluaeg

Projekti toetavad: Hasartmängumaksu Nõukogu č Sillamäe Linnavalitsus.

Kestvus: oktoober 2012- jaanuar 2013

Eesmärgid:
- aktiivse ja mitteformaalse õppimise harjumuste levitamine Sillamäe linna õpilaste vahel
- eesti lastekirjanduse tegelaste tutvustamine vene lastele ja noortele
- korraldada ja läbi viia  jõuluteematilised teatraliseeritud üritused, mis põhinevad LAK õppe põhijoontele: õpilaste aktiivne õppimine, koostöö ühiste ülesannete lahendamisel
- äratada laste ja lastevanemate huvi  eesti jõulutraditsioonide ja jõuluteematilise sõnavara tundmaõppimiseks ja rikastamiseks läbi mitteformaalsete õppemeetodite kasutamise
- kasulikult ja huvitavalt sisutada laste vaba aega, kaasates lapsi projekti tegevustesse: konkurssid, viktoriinid, improviseeritud esinemised jms.

Tulemused:
- perioodil 25.-28. detsembril 2012 läbi viidud 12 etendust, mille külastasid umbes 1000 inimest, sh 700 1.-6. klassi õpilast ning milles nii lapsed kui ka vanemad said aktiivseteks osalejateks
- lastele oli tutvustatud eesti lastekirjanduse järgmised tegelased: Arabella-mereröövli tütar, Kapten Trumm ja Krõll

   

Eesti keele kursused SHNK Ulei töötajatele

Projekti toetajad: MISA, EuroopaLiit (Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Keeleõppe arendamine” programm „Keeleõppe arendamine 2011-2013”. Avalikusektori töötajate ja teenistujate eesti keele õpe.)

Projekti kestvus: september 2011-juuni 2012

Projektisihtgrupp: SHNK Ulei 15 töötajat

Projekti eesmärgid:
·        pakkuda SHNK Ulei töötajatele eesti keeleõpet, mis sisaldaks 112 tundi auditoorset tööd ning 1 õppekäiku (Hiumaale)
·        peamine eesti keele  kursuse  eesmärk on täiendada suulist eneseväljendusoskust tööga seotud situatsioonides, erilist tähelepanu pöörata ametialasele sõnavarale, samas aga ühendadakeeleõpet tööga seotud probleemülesannete lahendamisega (näiteks festivali võinoorsooürituse korraldamine ja suhtlemine eestikeelsete organisatsioonidega, töötubade planeerimine eesti keeles, suhtlemine potentsiaalsete partnerorganisatsioonidega jms), samas üheks eesmärgiks on eesti keele sõnavaratäiendamine eesti kultuuri valdkonnas, kuna keskuse töö on seotud  huvihariduse ja kultuurivaldkonnaga.  

Projekti tulemused:
Korraldatud ja läbi viidud eesti keele õpe Ulei töötajale ja õppekäik Hiumaale, mille käigus said kursuse osalejad palju rääkida  eesti keeles, arutada tööga seotud probleeme, tutvuda põhjalikumalt eesti kultuuriga ning laiendada oma erialast sõnavaraselle osas.

Põhjalikumat infot ja pilte Hiumaaõppekäigu kohta vaata siit...

Seikleme koos Mesimummimaal!

Projekti toetajad: Hasartmängumaksu Nõukogu(Haridus-ja Teadusministeerium), Sillamäe Linnavalitsus.

Projekti kestvus: mai 2012-september 2012

Projekti eesmärgid:
- huvitegevuse jahuvihariduse populariseerimine linnas
- noorte algatusvõimete arendamine, kaasates neid üritusteplaneerimisse ja löbiviimisse
- eesti lastekirjanduse tegelaste tutvustamine venelastele ja noortele
- laste ja noorte loominguline vaba aja sisustamine
- huvitegevuse ja huvihariduse meeldiva ja soodsaõhkkonna tutvustamine laste ja noorte vanematele, et kaasata lapsi ja noorihuvitegevusse ja -haridusse, ennetades sellega mõningaid noorte probleeme (kuritegevuslaste ja noorte vaheajal/koolivälisel ajal, laste ja noorte sõltuvus arvutimängudest ja uimastitest jms)
- huvitava laste-ja nooretürituse läbiviimine Sillamäelinnas.

Projekti sihtgrupp: Sillamäe linna lapsed janoored vanuses 7-15 a, nende vanemad.

Sisuline kokkuvõte:
Projekti raames planeeritakse koostöös Sillamäe Huvi-jaNoortekeskuses ULEI huviringides ja õpperühmades tegelevate noortega korraldadaja läbi viia suur laste-ja noorteüritus,mis tutvustaks linna lastele ja noortele eesti lastekirjanduse ühte tuntuimaidteost "Leiutajateküla Lotte" ja selle tegelasi ning nende tegevuste kaudu ka loomingulistlähenemist vaba aja sisustamisele (töötubades osalemine, leiutised,viktoriinid, esinemised, konkursid jms), samas aga propageeriks huvitegevuse jahuvihariduse arengut linnas, tutvustaks huvihariduse võimalusi.

Täpsema ajakava uurimiseks vajuta siia...

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2017. All rights reserved.